Ska du bli chef i offentlig sektor? Tänk på det här

Foto: Getty Images.

Att vara chef i offentlig sektor skiljer sig från en liknande roll i privat sektor. Det finns en hel del regler som är viktiga att känna till och anställningsvillkoren kan också vara annorlunda.

Innan man tackar ja till ett jobb som chef i offentlig sektor bör man ta reda på vilka särskilda lagar och regler som gäller. Gör man inte det finns risken att man hamnar i intressekonflikter eller plötsligt står utan anställningsskydd.

– Som anställd inom offentlig förvaltning har man en särskild makt- och förtroendeposition och det gäller i ännu högre grad chefer, säger Christina Kans Rehnberg, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Christina Kans Rehnberg, ombudsman på Sveriges Ingenjörer.

Jäv och bisysslor

Alla som bor i Sverige ska kunna kan lita på att myndigheter, kommuner och regioner utför sitt uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt.  

Därför finns det särskilda jävsregler både i kommunallagen och förvaltningslagen. Reglerna ska bland annat hindra att man tar hänsyn till något som inte ska påverka beslut.

Jävsregler gäller inte bara chefer, utan alla som handlägger ärenden i offentlig sektor.

Exempel på en jävsituation

En bygglovschef deltar i handläggningen av ett bygglovsbeslut som gäller sonens sommarstuga. Det kan också uppstå jävssituationer om bygglovschefen samtidigt har intressen i ett byggbolag som har glädje av vissa beslut om bygglov.


Risken att hamna i intressekonflikter är naturligtvis större om man har många engagemang vid sidan av sitt arbete.

– Därför finns det regler som begränsar offentliga chefers (och medarbetares) möjligheter till att ha bisysslor, säger Christina Kans Rehnberg.

Är man chef och har en eller flera bisysslor är hennes råd att fråga sin arbetsgivare om det är okej, innan man startar. Och om det är det ska man be om ett skriftligt medgivande.

Exempel på en otillåten bisyssla

En generaldirektör för SJ var arvoderad styrelseledamot i två aktiebolag som SJ upphandlade produkter från. Justitiekanslern (som har tillsyn över myndigheter) ansåg att båda bolagsengagemangen var en otillåten bisyssla eftersom de skulle kunna rubba allmänhetens förtroende för SJ.

Förutom regler om jäv och bisysslor finns fler lagar och regler som chefer i offentlig sektor måste känna till.

  • Upphandlingsregler
  • Regler om offentlighet och sekretess  
  • Tjänstefelsansvar
  • Tystnadsplikten
  • Lojalitetsplikt mot arbetsgivaren

Särskilda villkor för höga chefer

Många villkor som ger anställda en grundtrygghet i Sverige regleras i Lagen om anställningsskydd (Las). Men för kommun- och regiondirektörer och ibland även förvaltningschefer gäller inte Las.

– Då behöver man i stället avtala om vad som gäller om man blir uppsagd. Ofta handlar det om längre uppsägningstid och ett avgångsvederlag, säger Christina Kans Rehnberg.  

I anställningsavtalet regleras också pension, semester och andra förmåner. Det är också viktigt att det står i anställningsavtalet att Allmänna bestämmelser gäller.

Vissa delar av kommunernas verksamhet sköts ofta av kommunala bolag som befinner sig i skärningspunkten mellan privat och offentlig sektor. En vd för ett kommunalt bolag omfattas inte av Las och förhandlar istället ett särskilt vd-avtal.

Läs mer här: Ska du bli vd? Här är 9 viktiga villkor att förhandla

Myndighetschefer tillsätts av regeringen och omfattas av särskilda regler. För andra högre chefer inom myndigheter finns ett avtal som kallas Chefsavtalet.

– Det är ett kollektivavtal men några villkor är annorlunda än villkorsavtalet inom staten (VA-T). Bland annat är man skyldig att själv anmäla alla bisysslor, även sådana som kan tyckas vara privata, säger Christina Kans Rehnberg.

Så här skiljer sig Chefsavtalet från övriga anställda i staten:

  • Du omfattas inte av ordinarie lönerevision och lönen sätts genom lönesättande samtal men en oenighet kan inte tas över av arbetstagarorganisationen.
  • Uppsägningstiden är sex månader för båda parter om inte annat är överenskommet. 
  • Förtroendearbetstid gäller om man inte avtalat om annat.
  • Du har en skyldighet att redovisa alla bisysslor.

Lämna en kommentar

Senaste nytt