Fullmäktige oense om kärnkraft

Sveriges Ingenjörers miljöpolitiska program antogs inte av Fullmäktige. Kärnkraft och en begränsning av biltrafiken var frågor som fick några medlemmar att reservera sig mot styrelsens förslag.

» All rapportering från Fullmäktige 2011 hittar du här

Sveriges Ingenjörers miljöpolitiska program antogs inte av Fullmäktige. Kärnkraft och en begränsning av biltrafiken var frågor som fick några medlemmar att reservera sig mot styrelsens förslag.

Ingen fråga vid årets Fullmäktige väckte en så intensiv debatt som förbundets miljöpolitiska program. Miljöfrågorna engagerar ingenjörerna men det finns delade uppfattningar om vilken väg som är den bästa mot ett hållbart samhälle.

För två år sedan beslutade Sveriges Ingenjörers Fullmäktige att förbundets miljöpolitiska program skulle revideras. Arbetet startade i början av 2010 av en grupp medlemmar som arbetar inom miljö- eller energibranschen. Det nya programmet godkändes av förbundsstyrelsen, som la fram det som en proposition till Fullmäktige i november 2010.

Att miljöfrågor engagerar ingenjörer är knappast något att vara förvånad över och i Fullmäktige 2010 uppstod en del diskussioner kring programmet.

Johan Sittenfeld

Johan Sittenfeld

– Där framkom en del invändningar mot programmet, bland annat ville ledamöterna att Sveriges Ingenjörer ska uttrycka en tydligare uppfattning i flera frågor, säger Johan Sittenfeld, ansvarig för miljöfrågor på förbundet och sekreterare i gruppen.

Under 2010 omarbetades programmet och har framför allt kompletterats med drygt 20 punkter där förbundet mer tydligt tar ställning i frågor och anger vad som är viktigt för att nå hållbar utveckling. Förbundsstyrelsen antog programmet i oktober och la för andra gången fram det som en proposition till årets Fullmäktige.

Under Fullmäktiges andra dag diskuterades programmet i ett utskott där en del synpunkter framkom. Fyra ledamöter reserverade sig mot tre stycken i programmet och kärnkraften var den fråga som väckte starkast känslor.

Under avsnittet om elproduktion ville några ledamöter inte ställa sig bakom formuleringen ”Utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion, tillsammans med effektivisering, kan innebära att vi successivt får en tillräcklig elförsörjning utan ny kärnkraft”.

När programmet skulle beslutas i plenum den sista dagen fortsatte diskussionerna. Magnus Sundemo från Volvo ville reservera sig mot ett avsnitt om transporter. ”För att kollektivtrafiken på allvar ska kunna konkurrera med bilen måste nya trafiksystem, som erbjuder snabba och smidiga transporter, utvecklas”.

– Jag vill inte att bilen ska ställas mot kollektivtrafiken. På Volvo har vi satt upp målet att vara CO2-neutala 2020, sa han och fick spridda applåder.

Fullmäktige beslutade att återremittera programmet till styrelsen, som får uppdraget att presentera en ny version vid fullmäktige 2012.

– Det var olyckligt att det inte fanns tid att gå till botten med de frågor som det fanns en oenighet kring, säger Johan Sittenfeld.

Han påpekar att programmet har funnits på förbundets hemsida sedan det antogs av styrelsen. Där har det också funnits möjlighet för medlemmarna att lämna synpunkter.

Helene Åhsberg

Helene Åhsberg

Helene Åhsberg från Svensk Kärnbränslehantering ingår i den grupp medlemmar som har arbetat med programmet. Hon var besviken över att det inte antogs.

– Ett miljöpolitiskt program måste vara ett levande dokument. Vi kommer aldrig kunna anta ett program som håller i många år. På miljöområdet händer det så mycket hela tiden.

Hon påpekar hur viktigt det är att programmet efter nästa revidering förankras hos medlemmarna.

– Vi kan inte diskutera formuleringar när vi träffas om ett år. Då måste vi vara klara med de diskussionerna, säger hon.

Johan Sittenfeld håller med Helene Åhsberg men ser också diskussionerna som ett tecken på att medlemmarna tycker att miljöfrågorna är viktiga.

– Det är inte särskilt förvånande att de nära etthundra ingenjörer som sitter i Fullmäktige har lite olika syn på miljö- och energifrågorna. Teknik är en viktig del av lösningen på miljöproblemen och våra medlemmar företräder olika företag och har specialkompetens inom många olika områden, säger Johan Sittenfeld.

Läs mer:
» Miljöpolitiskt program (proposition) (pdf)
» All rapportering från Fullmäktige 2011 hittar du här

22 kommentarer

 • Sixten Sjöström Thames

  Om förbundet nu skall driva ett politiskt program så bör det vara mer demokratiskt förankrat. Varför inte använda sig av direktdemokrati via förbundets hemsida i dessa frågor?

  19 februari 2012
  • Jenny

   Hej Sixten! Som jag minns det låg programförslaget ute på hemsidan ett bra tag innan fullmäktige så att medlemmarna skulle kunna ta ställning.
   Med vänlig hälsning
   Jenny Grensman

   19 februari 2012
 • Jacob Palme

  Sverige har världens mest framgångsrika industrier. En viktig orsak till detta är tillgången till energi till låg kostnad. I början var det vattenkraft som gav oss billig energi, sedan vattenkraft plus kärnkraft. S.k. ”förnelsebar energi”, t.ex. solkraft och vindkraft, är däremot enormt dyrbara. Satsar vi på sådan energi, blir priserna på energi så dyra att en av de viktigaste orsakerna till Sveriges framgångsrika energier försvinner.

  Vi som ingenjörer borde inse att argumenten mot kärnkraft är falska och att kärnkraft, genom sin låga kostnad, borde vara viktig för Sverige.

  Nu är tyvärr våra kärnkraftverk så gamla och utslitna att de inte längre ger så mycket energi som vår industri behöver. Vi borde bygga nya, säkra och effektiva kärnkraftverk.

  Ny kärnkraft i dag kostar ca 40-60 öre per Kwh. Vindkraft kostar dubbelt så mycket. Dessutom är vindkraften tekniskt svår att utnyttja, därför att den varierar så mycket i effekt beroende på att vindarna varierar i effekt. Sverige använder vattenkraft för att utjämna pendlingarna i vindkraftens effekt, men detta går inte att göra om man bygger ut vindkaften så mycket som en del vill ha.

  Regeringen har gjort en mycket olycklig kärnkraftskompromiss som innefattar att ny kärnkraft bara får byggas på de platser där det i dag finns gammal kärnkraft. Detta beslut är olyckligt därför att det innebär att bara de bolag som äger Sveriges gamla, utslitna kärnkraftverk får bygga nya. Istället borde nya bolag få bygga kärnkraft. Sveriges industri, som behöver billig energi, borde verka för att sådana nya bolag fick bygga ny kärnkraft i Sverige.

  05 januari 2012
 • Nils-Erik Nilssson

  Om en organisation som Sveriges Ingenjörer skall uttala sig om energi- och miljö så måste kärnan i programmet vara att politiken skall baseras på ingenjörsmässiga och naturvetenskapliga fakta och att dessa jämförs mellan de olika energislagen. Bra underlag för sådana jämförelser finns i form av projektet ExternE:s resultat och de olika kraftföretagens Livscykelanalyser.

  07 december 2011
 • Alf Alfredsson

  Det är väl att några ifullmäktige har förnuftet kvar. Ett miljöpolitiskt program måste tills vätekraften förverkligast innehålla inte bara fortsattdrift och modernisering av 10 reaktorer utan eb utbyggnad av kärnkraften. Då först kan koldioxidmålen möjligen förverkligas. Det har gått ett kvarts sekel sedan folkomröstningen, befolkningen har ökat med ca 20 %, elENERGIkonsumtionen är i stort sett oförändrad sedan dess. Vill vi ha kvar vår bas- och tillverkningsindustri måste vi ha tillgång till billig, tillförlitlig och säker elenergi. I ordet tillförlitlig ingår då också att vi kan täcka EFFEKTbehovet i vid varje tillfälle året runt oavsett väderlek. Vi har haft ett kvarts sekel på oss att försöka avveckla kärnkraften (till 2010) och alla realister, åtminstone de som kan skilja på effekt och energi har för länge sedan insett att detta är omöjligt om vi inte vill använda fossila bränslen och släppa ut avfallet vind för våg. Med kärnkraft vet vi var avfallet finns!

  05 december 2011
 • Mats Lindhé

  Vad har hänt med Ingenjörsförbundet? Ett av de viktigaste skälen för att jag gick med i Ing på sin tid, var att förbundet ägnade sig åt fackliga frågor – inte en massa annat smått och gott. Jag är medlem i ett politiskt parti där mina åsikter om energipolitik och annat hör hemma. Inte var det väl meningen att samgåendet till Sveriges Ingenjörer skulle skapa nån slags allmän intresseförening?
  Håller helt med flertalet av kommentarerna nedan, citerar gärna Edvin: i stället för att förtydliga dokumentet borde man lägga ner idén att skapa ett miljöpolitiskt program över huvud taget, och i stället spendera tid och resurser på faktiska fackliga frågor.

  03 december 2011
 • Christina Grundström

  För att hitta lösningarna på de problem som dagens teknik har skapat kanske det inte är mest hållbart att utveckla den (befintliga) . Kanske behövs ett radikalt annorlunda sätt att se på problemet för att hitta en lösning som är långsiktigt hållbarare än att inkrementellt förbättre de grundtekniker vi jobbar med idag. Dock varje sådan förslag till lösning torde ifrågasättas, hånas och förlöjligas av representanter från de industrier som jobbar med dagens teknik. Och inte så konstigt för en sådan teknik torde vara såväl kunskaps- som produktionskapacitetsförstörande (andra produktionsanläggningar torde krävas) och det är inte alla som vill tvingas ”lära om”. Tänk bara hur folk skrattade åt det första tåget och de första bilarna samt trodde datorer var kapabla till när de introducerades. Visst ett fack ska värna jobben men ska kanske också jobba med frågor som LÅNGSIKTIGT värnar jobben, d.v.s. ska våga tänka i nya banor.
  Om förbundet ska ha politiska program så måste de vara visionära och inte konserverande av hur vi löser problemen idag. Dock kan jag hålla med dem som kommenterat att om förslag ges så ska det finnas motiveringar till ställningstagandena. Sedan torde det alltid bli en diskussion om ”rätt” och ”tillräckliga” motiveringar ges för det enda vi vet om framtiden är att vi inget vet om den; vi kan bara sia om den. [Texten till viss del baserad på forskning kring radikala teknikskiften.]

  02 december 2011
 • Christine

  Vad har ett miljöpolitiskt program i en fackförening att göra? Ja, det framgår inte av artikeln. Men utan att kolla upp varför så blir jag väldigt glad av att läsa att det finns ett förslag och direkt besviken över att man väljer att rösta emot för argument som jag tror bottnar i att personerna inte vill ha ett miljöpolitiskt program. Att ett fackförbund även tänker på framtida generationer tycker jag är en modern och sund utveckling. Det är inte bara dagens ingenjörer som ska vara med. Det jag menar är att om vi ingenjörer hade tänkt lite mer på de framtida generationerna från början så hade vi nog inte haft lika mycket miljöförstöring som vi har idag. Ny teknik hade vi absolut haft, det är inget fel på vår kreativitet och ett miljöpolitiskt program som ändå är ganska öppet och inte vill förbjuda något, det förstår jag inte varför man sätter sig emot. Är det rädsla för utveckling och förändring?

  02 december 2011
 • Thomas Bergander

  Det känns ju bra att vi som jobbar inom kärnkraften får finnas kvar inom Sveriges Ingenjörers program än dock på nåder för att vi tyvärr behövs.

  Jag vill verkligen inte såga hela programmet för det finns många bra poänger, men det är sorgligt att synen på kärnkraft är så nedlåtande och att det får läggas fram för fullmäktige i detta skick.

  I framtiden får man hoppas att arbetsgrupper som i detta fallet får riktlinjer om att undvika politiserade frågor som drabbar medlemmar vid ställningstaganden som inte ligger i förbundets grundidéer.

  02 december 2011
 • Thomas Franzén

  Mycket bra att nu flera säger ifrån om detta! Man är inte medlem i en fackförening för att man stödjer en viss politisk åsikt. Om förbundet tror det så har de totalt missuppfattat sitt uppdrag. Och vill man inte förstå det, så är definitivt dags att medlemmar som ”äger” förbundet agerar med kraft! Vi kan inte låta sådana här dumheter få fortsätta. Basta!

  Politiska åsikter driver man i det parti man röstar på, sympatiserar med eller är verksam i, allt beroende på grad av engagemang. Fackliga frågor driver man i en fackförening. Att ett antal personer driver SINA (inte medlemmarnas) politiska frågor i Sveriges Ingenjörer är inte bara respektlöst mot mig och andra, särskilt de som inte delar dessa åsikter, det är också suspekt och man undrar vems intressen man går?

  Det är definitivt dags för en demokratisering av Sveriges Ingenjörer. Har vi som drabbats varit för tysta och passiva hittills, så är det dags att sätta ner foten och börja höras nu. Ju fler som säger sin mening, desto bättre. Och märk väl, jag har inte sagt något om min uppfattning om kärnkraft eller feminism, och det kommer jag inte heller att göra – här! Var sak på sin plats – Tack!

  02 december 2011
 • Stig Källberg

  Arbetsgruppen föreslog ändringar i delar av Förbundsstyrelsens program. Ändringarna var inte delgivna fullmäktigedeltagarna tidigare, varför det helt rimligt kan uppstå invändningar på sittande möte mot föreslagna ändringar. Det gällde bla var energi-effektiviseringar skulle göras. Så fungerar en demokratisk process.

  02 december 2011
 • Edvin Nyholm

  Linus uttryckte det klart och tydligt, och ett flertal andra här i kommentarsfältet håller med. Varför behöver ett fackförbund ett miljöpolitiskt program?

  Jag läste noggrant igenom det miljöpolitiska programmet. Det var fruktansvärt flummigt och högst odetaljerat.
  Men, i stället för att förtydliga dokumentet borde man lägga ner idén att skapa ett miljöpolitiskt program över huvud taget, och i stället spendera tid och resurser på faktiska fackliga frågor.

  Om man ändå får för sig att klubba igenom ett miljöpolitiskt program, bör man ersätta uttrycket ”Sveriges ingenjörer anser/stödjer/etc.”, med det mer korrekta uttrycket ”En liten grupp inom Sveriges Ingenjörer anser/stödjer/etc.”.
  Det här var nämligen det första jag någonsin sett rörande programmet, och jag skulle inte stödja ett miljöpolitiskt program för ett fackförbund över huvud taget, oavsett hur det var utformat. Inte för att miljöfrågor inte är relevanta i sig själv, men för att miljöfrågor inte är relevanta för ett fackförbund.

  01 december 2011
 • Michael Karnerfors

  Ok, har nu snabbläst dokumentet… och jag är glad att man inte antog detta, därför att det säger emot sig självt. Speciellt vad gäller kärnkraften.

  Man säger till exempel: ”De offentliga ska formulera mål men tillåta en mångafald tekonologier”. Samtidigt säger man att man skall sträva mot att avveckla kärnkraften. Det är en direkt motsägelse.

  Vidare säger dokumentet inte *varför* man skall sträva mot att avveckla kärnrkaften. Motivering saknas helt.

  Men det största problemet är att man hela tiden pratar om ”Hållbar Utveckling”, utan(!) att nämna vad man menar med det! Som ingenjör frågar jag – självklart – direkt någon säger att de vill jobba mot Hållbar Utveckling: ”Ok, hur definerar du det”, men inte någonstans i dokumetet hänvisas till att det faktiskt existerar en globalt vedertagen definition av detta, och att vi i Sverige faktiskt har det i inskrivet i grundlagen. Istället verkar det som att man flummat till något på egen hand, vilket ger dokumentet den här spretiga känslan och motsägelserna… för man har inte kollat upp vad som faktiskt menas med ”Hållbar Utveckling”.

  Det den här gruppen skall göra – omgående – är att leta upp ”Our Common Future”, Bruntlandkommissionens rapport till FN 1987, för däri står vad ”Hållbar Utveckling” betyder. Därefter skall förslaget till miljöprogram skrivas utifrån detta dokument, tillämpat på svenska förhållanden, förutsättningar och framtidsplaner.

  01 december 2011
 • Michael Karnerfors

  @Peter: Tackar! Den går till skrivaren just nu så har jag lite kvällsläsning. 🙂

  @Johan Ekvall: Ingens kreativitet stimuleras av att man *FÖRBJUDER* teknik. Om inte annat visade tankeförbudslagen det med all oönskvärd tydlighet.

  Om man inte är nöjd med en teknik utvecklar man den, inte avvecklar. Det torde vara en av ingenjörens största utmaningar för dennes kreativitet att ta något man inte är nöjd med, och göra det bättre.

  01 december 2011
 • eMMa

  Linus, du uttrycker dig klart, och talar förmodligen för en stor (ofta tyst) andel medlemmar.
  Det här är ett fackförbund, inte ett parti. Låt det inte kapas av små intressegrupper som vill driva sina käpphästar. Vare sig de driver utbyggnad eller avveckling.

  01 december 2011
 • Daniel N

  @Linus Ericsson: Håller helt med. Jag kan för övrigt meddela dig att vissa krafter inom Sveriges Ingenjörer även tvingat fram att förbundet ska driva andra politiska frågor, exempelvis med feministprofil.

  De har exempelvis redan fått igenom att Sveriges Ingenjörer ska driva på för att det ska vara en 50/50 könsfördelning i bolagsstyrelser, trots att sökandeunderlaget består till en övervägande majoritet av män. Lustigt nog är de inte lika intresserade av att driva frågan att det ska vara 50/50 fördelning hos gruvarbetare och sopåkare, eller ens bland utvecklingsingenjörer. Det är tydligen bara till toppjobben de vill ha gräddfiler.

  Ärligt talat är jag trött på att vissa försöker kidnappa förbundet och använda det som plattform för att bedriva sin egen politiska agenda. Sådana politiska frågor som ligger utanför förbundets kärnområden menar jag istället bör bedrivas i politiska partier där sådana frågor hör hemma. De riskerar annars att leda till interna politiska stridigheter mellan förbundets medlemmar.

  01 december 2011
 • Johan Ekvall

  Sverige är enligt en nyligen genomförd amerikansk undersökning världens mest kreativa land. Därför borde vi ha goda förutsättningar att t.ex fasa ut kärnkraften och ersätta med andra energislag, där finns det pengar att göra för exportindustrin. Kärnkraften håller för övrigt att fasa ut sig själv eftersom våra gamla kärnkraftverk ofta står stilla pga driftsstörningar och säkerhetsproblem.

  Den som vill behålla allt som det är oavsett om det rör sig om kärnkraft eller fordonsindustri riskarar att bli arbetslös i framtiden. Jag påminner om varvsindustrin som till varje pris skulle hållas under armarna, nu gör vi andra saker till nytta för oss och resten av världen. Tänk framåt!

  01 december 2011
 • Anders Wikholm

  Jag inbillar mig att jag är med i fackförbundet Sveriges Ingengörer? Har jag fel? Är jag egentligen med i Miljöpartiet? I så fall vill jag inte vara med.

  Jag kräver att arbetet med miljöpolitiskt program läggs ner med omedelbar verkan. Ni har överhuvudtaget inte medlemmarnas mandat att agera politiskt parti.

  01 december 2011
 • Kalle

  Linus det var exakt samma tanke som slog mig. Men så är det när fler ska motivera sin existens inom den fackliga organisationen.

  Visserligen låter det där med att kasta träskor ganska roligt!

  01 december 2011
 • Linus Ericsson

  Ursäkta mig, men varför ska fackförbundet Sveriges Ingenjörer ha ett miljöpolitiskt program överhuvudtaget? Kommer man på något sätt arbeta för att genomföra det här, och i så fall hur? På vilket sätt innebär detta en fördel för medlemmarna och på vilket sätt är det inte bara altruism som skulle passa bättre inom partipolitiken?

  Jag är intresserad av att vara medlem i ett fackförbund som arbetar för sina medlemmar och med frågor hör därtill. Arbetsmiljö, vilkor för att verka som ingenjör i Sverige, både som arbetssäljare och som egen företagare. Utbildningsfrågor och frågor om pension och liknande kan kanske också vara delar av det här programmet – men något så stort och abstrakt som Sveriges Energi- och Miljöpolitik? Hur hade man tänkt att verka för en eventuell omställning av den politiken? Lobbying på Almedalsveckan eller genom att kasta träskor i reaktorbassängen på Barsebäck?

  Jag menar att man tar sig vatten över huvudet till ingen nytta genom att göra uttalanden om saker som rimligen ligger utanför sitt verksamhetsområde, något som knappast gagnar varken förbundet, medlemmarna eller de miljöpolitiska frågorna.

  01 december 2011
 • Michael Karnerfors

  Var finns förslaget att läsa?

  Jag vill väldigt gärna veta hur i hela fridens namn den här gruppen fått för sig att avvecklad kärnkraft är förenligt med hållbar utveckling. Någon som kan maila mig förslaget eller posta länk till det här. Min adress är (förnamn)@(efternamn).se, eller gå via kontaktsidan på länken ovan.

  01 december 2011
  • Peter

   Hej Michael,

   Nu har jag lagt upp programmet , som det var utformat i propositionen, som en pdf i artikeln. Ber om ursäkt för att jag inte kom ihåg det tidigare.

   Med vänlig hälsning,

   Peter Alestig Blomqvist
   Webbredaktör

   01 december 2011

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

”Vår roll är att vara jobbiga när det behövs”

Fackföreningar på arbetsplatser, vad gör de egentligen? Kan de stoppa förslag som arbetsgivaren vill genomföra? Och hur kan de hjälpa medlemmarna? Ingenjören har träffat Akademikerföreningen på Cytiva i Uppsala.   
Fler artiklar