Ingenjörsstudenter vill ha mer lärarledd undervisning

Studenter som läser en ingenjörsutbildning i Sverige har i genomsnitt knappt 15 lärarledda timmar i veckan. I Schweiz och Frankrike har ingenjörsstudenter fler än 25 lärarledda timmar i veckan. Foto: Getty Images.

I flera europeiska länder har ingenjörsstudenter betydligt fler lärarledda timmar än i Sverige. I Schweiz och Frankrike omkring 90 procent fler. Drygt 7 av 10 ingenjörsstudenter i Sverige svarar att mer lärarledd undervisning skulle göra att de klarar studierna bättre.

Under många år har arbetsgivare hävdat att det är brist på ingenjörer och att det krävs fler platser på utbildningarna.

I en ny rapport pekar Sveriges Ingenjörer på andra lösningar för att få ut fler högskoleutbildade ingenjörer på arbetsmarknaden. Bland annat är det en låg andel studenter som genomför hela utbildningen.

På läkarutbildningar tar 83 procent av studenterna examen, bland juriststudenter klarar 70 procent utbildningen. Men på ingenjörsprogrammen tar i genomsnitt bara 50 procent examen.

Få lärarledda timmar i Sverige

Det allvarliga problemet är enligt Sveriges Ingenjörer att anslagen per student successivt har minskat. Ersättningen per helårsstudent är i dag 60 procent av vad de var för 30 år sedan i jämförelse med statliga löner.

Sveriges Ingenjörer menar att det påverkar utbildningens kvalitet och studenternas möjligheter att klara studierna. I jämförelse med andra europiska länder har ingenjörsstudenter i Sverige färre lärarledda undervisningstimmar. Det visar den europeiska studentundersökningen Eurostudent VII samlade data mellan 2018–2021.

Studenter som läser en ingenjörsutbildning i Sverige har i genomsnitt knappt 15 lärarledda timmar i veckan. I Schweiz och Frankrike har ingenjörsstudenter fler än 25 lärarledda timmar per vecka. I Polen, Irland, Portugal, Nederländerna och Danmark har de cirka 20 timmar.

I Sverige ägnar teknologer också mer än dubbelt så mycket tid per vecka åt självstudier än vad man gör i exempelvis Frankrike. Teknologer i Sverige ägnar i genomsnitt 24 timmar i veckan åt självstudier jämfört med 12 timmar i Frankrike.

Ökar stressen

Sveriges ingenjörer gjorde under våren 2023 en enkät med 800 studenter som är medlemmar i förbundet (svarsfrekvensen var omkring 50 procent).

Över 70 procent svarade att de tror att fler lärarledda timmar skulle bidra till att de klarar sina kurser bättre.

Det är också tydligt att bristen på lärarledd undervisning gör studenterna stressade. Drygt en tredjedel svarade att de skulle vara mindre stressade om den lärarledda undervisningen ökade.

Här kan du läsa rapporten Minskade resurser till utbildning hotar Sveriges ställning som ledande ingenjörsland.

Karin Virgin

Sveriges Ingenjörer vill se tre förändringar

  1. Att ersättningen per ingenjörsstudent höjs kraftigt i relation till statliga löner. Om inte ersättningen höjs så måste antalet studerande på ingenjörsutbildningarna minska till omkring 70 procent av dagens nivå.
  2. Att staten utvecklar en ny anslagsmodell som svarar mot de faktiska kostnader som universitet och högskolor har.
  3. Att lärosätena successivt minskar myndighetskapitalet för utbildning och använder medlen för höjd kvalitet i utbildningen.

 

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

I år fyller Fatima Essaidi 22 år men det är svårt att tro när man ser hennes kalander. Där varvas möten med advisory board, styrelseutbildning och poddinspelningar. Dessutom är hon snart civilingenjör.
Fler artiklar