83 Chalmers- och KTH-studenter stängdes av för fusk

Student håller mobil under bordet och läser på den

Foto: Getty images

Hur många ingenjörsstudenter som blev avstängda för fusk i Sverige 2023 finns det ingen samlad statistik för. Men på KTH blev 66 studenter avstängda och på Chalmers 17, varav en för att ha fuskat med hjälp av AI.

Under pandemin ökade fusket på högskolor rejält. Men nu minskar det igen. 14 procent färre blev avstängda eller varnade under 2023 jämfört med 2022, visar en rapport från UKÄ, Universitetskanslersämbetet. Det vanligaste fusket är plagiat (64 procent av fallen) följt av ”fusklappar och andra otillåtna hjälpmedel” och otillåtet samarbete.

Totalt blev 1 874 studenter avstängda och 432 varnade under 2023. Maxtiden som man kan bli avstängd är ett halvår. Men så lång tid används bara om man till exempel plagierat en hel magisteruppsats, berättar Pontus Kyrk på UKÄ som skrivit rapporten. Standardtiden vid fusk är i stället sex veckors avstängning. Då får man inte delta i undervisningen, inte skriva tentor och får inte studiemedel.

Är det ett mindre fusk – som att man bara kopierat ett kort stycke utan att ange att någon annan skrivit det – så kan det i stället bli en varning.

Pontus Kyrk påpekar att det också krävs att man har fuskat medvetet för att bli fälld.

– Det ska finnas ett uppsåt, någon grad av medvetenhet om att det man gör är fusk.

Få studenter fälls

Sett till antal helårsstudenter var det 0,72 procent som stängdes av eller varnades 2023 (0,86 procent 2022). På KTH var det 0,49 procent (0,69 procent 2022) och på Chalmers bara 0,28 procent (0,33 procent 2022).

KTHs rektor Anders Söderholm säger att det kan finnas olika orsaker till att det skiljer mellan högskolor: metoder för att hitta fusk, typ av utbildningar och typ av studenter. Det har gjorts insatser för att högskolor ska bedöma lika, men kanske kunde man göra mer, resonerar Anders Söderholm.

– Men det jag tror är viktigt är att man klargör för studenterna vad som gäller. Det har varit ärenden där vi inte kan fälla för att vi inte talat om för studenterna att de inte får samarbeta. Men nu finns det tydliga instruktioner, i kursplaner, i kursintroduktioner och när man börjar utbildningen. Lärare och studenter känner till vad som gäller.

Av dem som fälldes för fusk på KTH var det en högre andel än på andra lärosäten som stängdes av, i standardtiden sex veckor. Men Anders Söderholm tycker att reglerna är tydliga.

– Det kan säkert finnas olika praxis mellan högskolor. Men är det normalfusk – som att ha mobil på tentan eller plagiera – då är det avstängning som gäller.  

Fler varnades på Chalmers

På Chalmers var det fler som varnades än på KTH. Vicerektor Jörgen Blennow berättar att varningarna främst har delats ut för otillåtet hjälpmedel och otillåtet samarbete där studenten inte har fuskat vid examination. Men 17 studenter stängdes av för fusk och han säger att det är jättetufft för den som blir avstängd.

– Men studenten har, inom rimliga gränser, möjlighet att välja period för avstängningen. Om den hamnar fel kan det få oproportionerligt stora konsekvenser för studenten och blockera till exempel masteransökan. Men det ska alltid ingå en tentamensperiod under avstängningen och studentens e-post stängs av och man får inte ta del av undervisningen eller studievägledning. 

Fusk med hjälp av AI

Fusk med hjälp av ChatGPT eller någon annan typ av AI är fortfarande ganska ovanligt. Men Pontus Kyrk på UKÄ menar att det troliga är att det kommer att öka.

Under 2023 förekom 221 fall, fördelat på nästan alla högskolor. 82 studenter stängdes av och 26 fick en varning. Där det inte blev någon åtgärd var det bland annat för att instruktionerna inte varit tillräckligt tydliga eller att bevisningen inte räckt. (25 anmälningar hade ännu inte hunnit behandlas vid årets slut.)

– Jag tror att AI kommer att bli ett pedagogiskt verktyg, men att man har examination på sådant sätt att det inte går att använda AI, som att det blir fler salstentor, säger Pontus Kyrk.

En student avstängd på Chalmers

På KTH hade man 7 studenter som anmäldes för AI-fusk 2023. Bara ett av fallen hann hanteras under 2023 och där blev det ingen åtgärd.

På Chalmers var det fyra studenter som anmäldes för AI-fusk, där tre friades, men en stängdes av.  

– Det är inte konstigt att det här förekommer, för varken lärare eller studenter vet riktigt vilka möjligheter tekniken erbjuder eller hur den kan användas. Det viktiga för studenterna är att följa lärarens instruktioner, säger Jörgen Blennow på Chalmers.

Han lyfter fram ChatGPT, Grammarly och  DeepL Translate som några AI-verktyg som används. Men var gränsen går för vad som är ok är inte solklart. – Vi uppmuntrar till att använda AI. Vi vill att det ska användas. Men i vissa sammanhang är det inte ok och det kan vara svårt för studenten att hålla kolla på om inte läraren är tillräckligt tydlig.

Pontus Kyrk på UKÄ ger rådet att fråga lärarna om det är oklart: Hur mycket AI får man använda? Ett tips han har är också att tydligt berätta källan.

– Det är svårt att säga att något är fusk om man berättar att ”jag har fått tag på det på det här sättet”.

20–25 procent överklagar

Det är disciplinnämnden vid respektive universitet eller högskola som beslutar om någon ska fällas. Beslutet kan sedan överklagas till allmän förvaltningsdomstol och det gör 20–25 procent av dem som fälls. På Chalmers görs överklaganden till universitetsstyrelsen, eftersom man är en enskild utbildningsanordnare och inte en myndighet.

Men det är sällan beslutet ändras i förvaltningsdomstolen och Pontus Kyrk på UKÄ säger att högskolorna tänker på att det ska vara rättssäkert.

– Min personliga uppfattning är att man inte fäller om man inte är säker på att det är fusk. Enligt mina uppgifter avskrivs ungefär hälften av alla anmälningar då lärosätena inte ansett att fusk kunnat styrkas. De har med andra ord ”frikänts” från ansvar.

Du hittar hela UKÄ-rapporten ”Disciplinärenden 2023 vid universitet och högskolor” här.

3 kommentarer

 • Mikael

  Diskrepansen mellan KTH och Chalmers, i fråga om avstängningsfall, kan troligtvis helt eller delvis förklaras av att Chalmers följer svensk lagstiftning för avstängning, något som regleras i Högskoleförordningen kap. 10, medan KTH inte gör det. KTH:s rektor Söderström erkänner själv att påföljden för ”mobil på tentamen” medför avstängning, och här döljer sig djävulen i detaljerna. Vad som avses är nämligen att man enligt KTH:s regelverk varken får ha mobilen i kläderna, eller i närheten av skrivplatsen, under tentan. Detta är kanske självklart, men i många av de 66 fallen har jag goda grunder att tro att det handlar om rena misstag där studenten glömt kvar mobilen i fickan, något som KTH bedömer som ”försök till vilseledande” – och därmed avstängning. Detta är alltså i strid med svensk lagstiftning som kräver att uppsåt finns. Pontus Kyrk har därmed fel i sin ”personliga uppfattning” att man inte fäller om man inte är säker på att det är fusk. Däremot har Kyrk rätt i sitt konstaterande att uppsåtet är centralt.

  För några år sedan var jag själv en av dessa ca 50-100 KTH-studerande som blev avstängd för påstått fusk. Jag hade i stressen av misstag placerat min telefon på ”ej anvisad plats” – något som senare upptäcktes av tentamensvakten. Svaret från disciplinnämnden var att ”mobil på tentan” oavsett anledning och omständighet – oavsett om den använts eller ej, oavsett om det funnits uppsåt eller ej, och oavsett om man samarbetat med tentamensvakterna eller ej – alltid leder till omedelbar avstängning. Med stöd i lagstiftningen invände jag mot detta resonemang hos både förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen, men fick inget som helst gehör eftersom det av allt att döma finns en utbredd god tro att disciplinnämnderna gör rätt, något som också Kyrk ger uttryck för. Jag kontaktade även UKÄ i ärendet men fick inte heller där erforderlig respons.

  Händelserna kostade mig 1 år av kraftiga psykosomatiska besvär, såsom kraftig stressrelaterad yrsel, huvudvärk och annan kroppslig värk. Dessutom upptog det över 100 timmars arbete att skriva överklaganden till de olika instanserna – något som i retrospektiv visade sig vara helt meningslöst. Av detta drog jag den nedslående slutsatsen att disciplinnämnderna, med rättssystemets goda minne, har stora möjligheter att ignorera rättssäkerheten och agera självsvåldigt. För vem orkar tro på en fuskanklagad – och fuskdömd – student?

  23 maj 2024
 • AIstudenten

  Har testat några av ” AI ” verktygen samt nyligen, Chat GTP o. Kan rekommendera att prova, först och främst som en extrahjälp om man fastnar i matten(chatgtpo) man tränar att ge exakt data, klura på formuleringar, eller som hjälp vid text-bearbetning, (grammaly) man kan med en knapptryckning: få förslag tips och synonymer, som en kamratgranskning typ.

  23 maj 2024
  • Tekniklektorn

   Jag skulle verkligen uppskatta om mina studenter lät ChatGPT ta hand om korrekturläsningen så jag kunde fokusera mer på att ge kommentarer på innehållet. Bitvis är det svårt att bedöma innehållet på grund av att språket är så dåligt.

   23 maj 2024

Lämna en kommentar

Senaste nytt

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

”Jag är för nyfiken för att säga nej”

I år fyller Fatima Essaidi 22 år men det är svårt att tro när man ser hennes kalander. Där varvas möten med advisory board, styrelseutbildning och poddinspelningar. Dessutom är hon snart civilingenjör.
Fler artiklar