Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer
HemIngenjörenSå mycket får ingenjörer distansarbeta – 31 lokala fack svarar

Så mycket får ingenjörer distansarbeta – 31 lokala fack svarar

I stort sett alla stora arbetsgivare har en policy för distansarbete. Ingenjören har tagit reda på hur mycket distansarbete som arbetsgivarna accepterar. Och om akademikerna är nöjda.

Pandemin har förändrat synen på distansarbete och många arbetsgivare ser inget behov av att medarbetarna kommer till kontoret fem dagar i veckan. De flesta har också en policy som reglerar distansarbetet.

Ingenjören har gjort en kartläggning genom att ställa några frågor till akademikerföreningarna vid de 50 arbetsgivare där Sveriges Ingenjörer har flest medlemmar. Bland de 31 som har svarat finns såväl industriföretag, konsultbolag, it-bolag, statligt ägda bolag, myndigheter och regioner. (Se svaren i tabellen nedan.)

Många akademikerföreningar svarar att policyn inte omfattar alla på arbetsplatsen, inte heller alltid alla tjänstemän. Det är verksamheten som styr om man får arbeta på distans eller inte. Ingenjörer som arbetar nära produktionen inom industrin har exempelvis mer begränsade möjligheter att jobba på distans.

De lokala facken har besvarat frågorna utifrån villkoren som gäller för majoriteten av akademikerna på arbetsplatsen.

Här gäller kontoret i första hand

Ingenjörens kartläggning visar att policyn om distansarbete är förvånansvärt lika mellan olika arbetsgivare.

Bland de 31 akademikerföreningar som har besvarat enkäten har 11 svarat att arbetsgivaren tillåter 50 procent arbete på distans, 12 arbetsgivare kräver arbete på kontoret minst tre dagar veckan.

Mari Larsson, ordförande för akademikerföreningen på Volvo GTO i Skövde.

På Volvo GTO i Skövde har arbetsgivaren däremot valt en annan linje. I policyn står det att kontoret är huvudarbetsplatsen.

– Arbetsgivaren vill inte ha en kollektiv lösning på distansarbete. Utgångspunkten är att akademikerna ska arbeta från kontoret. Men visst förekommer det ändå distansarbete, säger Mari Larsson, ordförande för akademikerföreningen på Volvo GTO i Skövde.

Om det finns goda skäl kan medarbetare komma överens med sin chef om att arbeta på distans vissa dagar eller under en period.

– Vi har medarbetare som skulle önska att arbetsgivaren utsåg särskilda dagar för distansarbete, men det har man sagt nej till.

Men Mari Larsson vet att andra medarbetare också tycker att policyn är bra.

– Det är lättare för nyanställda att komma in i arbetet, cheferna kan se hur medarbetarna mår och det spontana snacket mellan kollegorna har en positiv effekt på hur vi mår och presterar.

Inget krav att vara på kontoret

Två företag i kartläggningen har inget generellt krav på närvaro på kontoret. Det är TietoEvry och Husqvarna.

Cameron Rad, akademikerföreningen på Husqvarna.

På Husqvarna innebär policyn i praktiken att omkring två tredjedelar av akademikerna kan välja. En tredjedel, främst inom utveckling och produktion, behöver vara merparten av tiden på kontoret.

– Företaget växer så det knakar. Distansarbete är ett sätt att kunna rekrytera från ett större geografiskt område. Om alla var på kontoret skulle vi inte heller få plats, säger Cameron Rad, från akademikerförenings styrelse.

H&M ändrade sin policy

Ingenjören har också frågat om fack och arbetsgivare är eniga om policyn för distansarbete eller om arbetsgivaren har beslutat ensidigt. Ungefär en tredjedel svarar att arbetsgivaren policyn är utformad ensidigt av arbetsgivaren. En av dessa är H&M, ett företag med omkring 6 000 tjänstemän i Sverige.

När Folkhälsomyndigheten släppte restriktionerna kring hemarbete blev det upp till varje team på H&M att avgöra hur man ville arbeta. Men i våras gjorde arbetsgivaren en tvärvändning.

Sofia Almbrandt, akademikerföreningens ordförande på H & M.

– De ville förhandla om en ny policy som innebär alla ska arbeta på kontoret minst fyra dagar i veckan, säger Sofia Almbrandt, ordförande för akademikerföreningen på H&M.

Facket skickade då ut en enkät till medlemmarna för synpunkter. På en skala från 1–10 där 1 är sämst och 10 bäst gav medlemmarna den nya policyn betyget 2.

Enkätsvaren innehåll också hundratals kommentarer som akademikerföreningen har sammanställt och visat arbetsgivaren.

I september kallade akademikerföreningen tillsammans med Unionen arbetsgivaren till förhandling. Parterna kom inte överens och beslutet ligger fast. Enligt policyn (som omfattar det H&M-bolag där i princip samtliga akademiker arbetar) ska arbetet efter den 1 december ske minst fyra dagar i veckan på kontoret.

H&M uppger att man vill bygga en stark företagskultur. Men Sofia Almbrandt ser inte att det här är den bästa lösningen.

– Många akademiker jobbar globalt och vi hade hellre velat se en satsning på att stärka samarbete och kultur på distans än att kräva att alla är på kontoret fyra dagar i veckan.

Läs Sveriges Ingenjörers tips för dig som jobbar hemma

De flesta akademiker är nöjda

Svaren från de 30 akademikerföreningarna visar också att de flesta är nöjda med den policy för distansarbete som finns. Även när arbetsgivaren har beslutat ensidigt.

20 av 31 svarar att de flesta akademiker är nöjda, åtta svarar att uppfattningen är splittrad och två svarar att en majoritet av akademikerna vill arbeta mer på distans än de får idag. 

Ingenjören har också frågat om arbetsgivaren erbjudit stöd för att ordna en ergonomisk hemarbetsplats. 20 svarar att medarbetarna har fått ett ekonomiskt stöd eller möjlighet att låna hem möbler och/eller utrustning. Elva svarar att något sådant stöd inte finns.

Så här svarar 31 akademikerföreningar:

Arbetsgivare Hur stor närvaro på kontoret krävs? Är fack och arbetsgivare eniga om policyn? Är medarbetarna nöjda med policyn? Erbjuder arbetsgivaren stöd till hem- arbetsplats?
ABB Individuella avtal gäller. Vi är inte eniga om alla delar. De flesta är nöjda. It-basutrustning och ek. bidrag för distans-arbete 4-5 dagar/vecka.
AstraZeneca Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Företaget har beslutat ensidigt. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning.
Axis Comunic. Ingen enhetlig policy. Statistik visar att närvaron på kontoret är minst 4 dagar/vecka. Företaget har beslutat ensidigt. Uppfattningen är splittrad. Lån av möbler och utrustning.
Alstom Group Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Facken har fått lämna synpunkter, arbetsgivaren har beslutat. De flesta är nöjda. Nej.
Combitech Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Företaget har beslutat ensidigt. Ingen skriftlig policy och inte tydligt presenterad för alla. Vet ej. Nej.
Epiroc Minst 2 dagar/vecka,
49 % på årsbasis.
Facken har varit delaktiga. Ingen enkät har gjorts men bedömer att de flesta är nöjda. Det finns ett ”paket” med olika stödåtgärder.
Ericsson Minst 50 % på kontoret/vecka. Företaget har beslutat ensidigt. Uppfattningen är splittrad. Lån av möbler och utrustning.
FMV Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Arbetsgivaren har beslutat. Facket anser att det kan utökas beroende på arbetsuppgifter. De flesta är missnöjda och vill arbeta mer på distans. Nej.
GKN Aerospace Minst 1 dag/vecka på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Nej.
Göteborgs stad Minst 50 % på kontoret/vecka. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning.
H&M Minst 4 dagar/vecka på kontoret. Företaget har beslutat ensidigt. De flesta är missnöjda och vill arbeta mer på distans. Lån av möbler och utrustning.
Husqvarna Inget närvarokrav på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Ekonomiskt bidrag.
IKEA Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning samt ekonomiskt bidrag.
Lantmäteriet Minst 50 % på kontoret/vecka. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Ekonomiskt bidrag.
LKAB Minst 2 dagar/vecka på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Nej.
Region Skåne Minst 50 % på kontoret/vecka. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Nej.
Saab Group Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Företaget har beslutat ensidigt. Uppfattningen är splittrad. Nej.
RISE Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Ekonomiskt bidrag.
Scania Riktlinjen är 50 % på kontoret men inget krav. Beslutas av närmaste chef. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning.
SEB Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Ekonomiskt bidrag.
Skanska Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning.
SSAB I Oxelösund policy om minst 3 dagar/vecka på kontoret. På övriga orter sker samråd med chef. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Lån av viss datorutrustning, ej möbler.
Swedavia Minst 50 % på kontoret/vecka. Företaget har beslutat ensidigt. Uppfattningen är splittrad. Nej.
Svenska Kraftnät Minst 50 % på kontoret sett över längre tid. Företaget har beslutat ensidigt. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning.
Tetra Pak Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Företaget har beslutat ensidigt. De flesta är nöjda. Ekonomiskt bidrag.
TietoEvry Inget närvarokrav på kontoret. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Lån av möbler och utrustning.
Trafikverket Minst 3 dagar/vecka på kontoret. Parterna är eniga. Uppfattningen är splittrad. Ekonomiskt bidrag.
Vattenfall Minst 50 % på kontoret/vecka. Företaget har beslutat ensidigt. Uppfattningen är splittrad. Nej.
Volvo GTO, Skövde Enligt policyn är kontoret huvudarbetsplats. I samråd med chef är distansarbete möjligt för vissa. Företaget har beslutat ensidigt. Uppfattningen är splittrad. Nej.
Volvo Digital & IT Minst 50 % på kontoret/vecka. Parterna är eniga. Uppfattningen är splittrad. Hyra av möbler och utrustning men föret. hälsovård. avgör om det finns behov. Restriktiv hållning.
Volvo Cars Minst 50 % på kontoret/vecka. Parterna är eniga. De flesta är nöjda. Nej.

 

Karin Virgin

2 KOMMENTARER

  1. Har man frågat övriga medarbetare om de är nöjda? Att arbeta få hemifrån efter Corona kan ju ses som en ekonomisk bonus till bara vissa akademiker. Har man frågat akademiker emellan om det är lättare eller svårare att lösa arbetsuppgifter när man tekniskt sett kan ”gå om” vissa kollegor flera veckor? Korridorsnack och fikasnack löser väldigt många klurigheter på ett tidigt stadium.

    • Kartläggningen har utförts som en enkät till akademikerföreningarna. Svaren är deras bild av om medlemmarna överlag är nöjda eller missnöjda. Att distansarbete också innebära svårigheter att lösa arbetsuppgifter tillsammans tror jag att många har erfarenheter av. Det är också en av anledningarna till att Volvo GTO i Skövde har bestämt att kontoret är huvudarbetsplatsen./Redaktionen

LÄMNA EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

SENASTE NYTT

Arbetsmiljöverket backar: Skyddsombud får företräda enskilda

0
Skyddsombuden har rätt att företräda en individ. Det står nu klart efter det att Arbetsmiljöverket upphävt det beslut från 2021 som skapat en del förvirring i frågan.

Män tjänar allt mindre på en högskoleutbildning

0
Högskoleutbildning lönar sig allt mindre för män och särskilt i privat sektor. För kvinnor har lönsamheten däremot ökat de senaste 20 åren.

Bakgrundskontroller – därför kan du nekas jobbet

0
Ingenjören har intervjuat ToFindOut, ett företag som gör bakgrundskontroller. Vad letar de efter? Och vad kan var skäl till att inte få jobbet?

Huvudskyddsombudet ”Många känner stress av att aldrig bli färdig”

0
Huvudskyddsombudet Jan Åkesson vid Siemens har prisats för sitt arbetsmiljöarbete. Fokus är på att halvera antalet anställda i riskzonen för  utmattning.
Camilla Frankelius

Snart avgörs löneökningarna – vill ha maximal höjning utan att driva inflation

10
Nu går förhandlingarna om industriavtalet in på upploppet. Sveriges Ingenjörers inställning är att anställda ska få del av de vinster som företagen faktiskt gör.  

Så ger du feedback till chefen

0
Att ge feedback till sin chef kan vara både känsligt och riskabelt. Här är några tips på vad du bör tänka på för att din feedback ska falla i god jord.

Omställningsstudiestödet – så ökar du chansen att få del av pengarna

0
Planerar du att skicka in en ansökan om omställningsstudiestöd för hösten? Se då till att du undviker de vanligaste misstagen. 

Ingenjören Åke säkrar byggnader i jordbävningsdrabbade Turkiet

0
Vanligtvis undervisar Åke Solfeldt blivande byggnadsingenjörer vid tekniska högskolan i Jönköping. Men när Turkiet och Syrien drabbades av jordbävning släppte han allt för att delta i hjälparbetet.

Sök orsaker till stressen – sex faktorer att ha koll på

0
Oavsett vad som utlöser stress är effekterna desamma. De påverkar hur vi fungerar intellektuellt och därför behöver din chef hjälpa dig hitta orsakerna och åtgärda dem.

18 vanliga frågor på anställningsintervjun – så förbereder du dig

0
Varför söker du den här tjänsten? Det är den mest självklara frågan du kan förvänta dig på en anställningsintervju. Men det finns fler. Här är rekryterarens tips på hur du kan förbereda dig.

INGENJÖRSKARRIÄR

VI REKOMMENDERAR

Ska jag tacka ja till ett jobb fast jag hoppas på ett annat?

0
Vad gör jag om jag får ett jobberbjudande men hoppas på ett annat där beskedet dröjer? Ingenjören bad May Molin, rekryteringskonsult på Qrios Engineering, om råd.